Πλευρές μιας θεωρητικής και πολιτικής ρήξης Εκτύπωση
Βιβλιοθήκη Οικονομικής και Πολιτικής Θεωρίας


Πλευρές μιας θεωρητικής και πολιτικής ρήξης
Γιάννης Μηλιός, Δημήτρης Δημούλης, Γιώργος Οικονομάκης


Πρόλογος

Το ανά χείρας βιβλίο βασίζεται σε μελέτη που συντάχθηκε στα αγγλικά και κυκλοφόρησε το 2002 με τίτλο Karl Marx and the Classics. An Essay on Value, Crises and the Capitalist Mode of Production από τις εκδόσεις Ashgate (Aldershot/UK, Burlington/USA) (x + 228 σελ.).

Αυτό δεν σημαίνει ότι η παρούσα ελληνική έκδοση αποτελεί απλή μετάφραση της αγγλικής. Εκτός από τις αναγκαίες υφολογικές διορθώσεις προχωρήσαμε σε πλήρη αναθεώρηση των βιβλιογραφικών παραπομπών προκειμένου να παραπέμψουμε υπάρχουσες ελληνικές μεταφράσεις, ιδίως έργων του Μαρξ και των κλασικών του Μαρξισμού, με σκοπό να διευκολύνουμε την πρόσβαση του Έλληνα αναγνώστη στα αναφερόμενα κείμενα.

Από ουσιαστική πλευρά, η παρούσα έκδοση εμφανίζει επίσης σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αγγλική, δεδομένου ότι επιχειρήθηκε η διασάφηση και περαιτέρω ανάλυση. Χωρίς να προβούμε σε αλλαγή των τοποθετήσεών μας, ενσωματώσαμε στο κείμενο διευκρινίσεις και νέες αναπτύξεις που μας υπαγορεύθηκαν από περαιτέρω έρευνες καθώς και από τον διάλογο γύρω από τις θέσεις μας που διεξήχθη κυρίως μέσω βιβλιοκρισιών. Η νέα επεξεργασία είναι εμφανής σε πολλά σημεία, ιδίως δε στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου.

Η ελληνική έκδοση δεν απευθύνεται μόνον σε φοιτητές οικονομικών επιστημών και σε οικονομολόγους, αλλά και σε όσους συνδέονται με το αριστερό και εργατικό κίνημα και, ως εκ τούτου, ενδιαφέρονται άμεσα (και «πρακτικά») για τη Μαρξική θεωρία για την κοινωνία και για τη σύγχρονη συζήτηση σχετικά με τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Θεωρούμε έτσι αναγκαίο να διευκρινίσουμε την θεωρητική και πολιτική σημασία που έχει η διαμάχη για τον χαρακτήρα της Μαρξικής θεωρίας και ειδικότερα για τη σχέση μεταξύ της Κλασικής Πολιτικής Οικονομίας και του Μαρξισμού, ζήτημα που εξακολουθεί να προκαλεί αντιπαραθέσεις στις κοινωνικές επιστήμες και στο μαρξιστικό κίνημα.

Ο Μαρξ διαμόρφωσε την οικονομική του θεωρία υπό τον τίτλο Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας κυρίως στην περίοδο 1857-67. Πρόκειται για ένα συνεκτικό θεωρητικό σύστημα, δομημένο με βάση τη λογική ανάπτυξη εννοιών και αναλύσεων, οι οποίες θεμελιώνονται στις Μαρξικές κατηγορίες της αξίας και υπεραξίας. Η μαρξιστική οικονομική θεωρία ανέκυψε από τις προγενέστερες ιστορικές-κοινωνιολογικές αναλύσεις των Μαρξ και Ένγκελς και διαπλάστηκε παράλληλα με μία νέα μεθοδολογική προσέγγιση.

Εντούτοις, ήδη από τον θάνατο του Μαρξ, έγινε αντιληπτό ότι η μαρξιστική θεωρία και η μαρξιστική οικονομική ανάλυση επιδέχονταν περισσότερες από μία ερμηνείες, εμποδίζοντας τη «γραμμική» ανάπτυξη μίας και μοναδικής θεωρητικής κατεύθυνσης. Η ύπαρξη του Μαρξισμού υπήρξε έκτοτε στενά συνυφασμένη με τη διαμόρφωση διαφορετικών ρευμάτων και θεωρητικών Σχολών, οι οποίες, κατά κανόνα, οικοδομήθηκαν στη βάση αντιθετικών θεωρητικών αρχών, εννοιών και τοποθετήσεων. Πρόκειται για φαινόμενο που εμφανίστηκε σε όλες τις χώρες στις οποίες αναπτύχθηκε ο Μαρξισμός.

Οι αντιφάσεις και συγκρούσεις στο εσωτερικό της μαρξιστικής θεωρίας ερμηνεύονται με βάση δύο στοιχεία. Κατ’ αρχάς (και σε γενικό επίπεδο) οφείλονται στον συγκρουσιακό και επαναστατικό της χαρακτήρα, δηλαδή στο γεγονός ότι συνιστά μία ισχυρή κριτική προς την καθεστηκυία κοινωνική και οικονομική τάξη πραγμάτων και προς την κυρίαρχη ιδεολογία η οποία συντελεί στην παγίωση αυτής της τάξης πραγμάτων.

Στη διαμάχη της με τις κυρίαρχες θεωρητικές κατασκευές, η μαρξιστική θεωρία συχνά διαπλέκεται με αυτές, υπό την έννοια ότι αναπαράγονται στο εσωτερικό της αστικές ιδεολογικές μορφές. Συγχρόνως, η εξέλιξη της μαρξιστικής θεωρίας επηρεάζεται από την πολιτική συγκυρία, καθώς ο Μαρξισμός, εκτός από θεωρητικό επιστημονικό ρεύμα, αποτελεί μαζική ιδεολογία της Αριστεράς, η οποία με τη σειρά της επιδρά στους τρόπους ανάπτυξης της θεωρίας.

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι η μαρξιστική θεωρία παίρνει τη μορφή μίας κατ’ ανάγκην συγκρουσιακής και σχισματικής επιστήμης. Κατά συνέπεια, οι Μαρξιστές οικονομολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονες και ερευνητές οφείλουν να πάρουν θέση στη διαμάχη, αντικείμενο της οποίας είναι η ίδια η μαρξιστική θεωρία.

Παρά ταύτα, επικρατεί διεθνώς η πεποίθηση ότι υπάρχει μία και μόνο αυθεντική ερμηνεία των γραπτών του Μαρξ. Καίτοι κάθε θεωρητικός ή ρεύμα θεωρεί ως αληθινά μαρξιστική μόνο τη δική του εκδοχή και επικρίνει με οξύτητα τις λοιπές, αυτό όμως δεν εμποδίζει την επικράτηση της άποψης ότι η μαρξι(στι)κή θεωρία είναι «μία».

Το δεύτερο στοιχείο που ερμηνεύει τον σχισματικό χαρακτήρα της μαρξιστικής θεωρίας συνδέεται με τον χαρακτήρα των οικονομικών αναλύσεων του Μαρξ (αντίστοιχα μπορεί να λεχθούν και για την πολιτική θεωρία του Μαρξ και τις σχετικές στρατηγικές και προβλέψεις, αλλά αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης). Η μελέτη των ώριμων οικονομικών έργων του Μαρξ δείχνει ότι ο συγγραφέας τους δεν παρέμεινε πάντα συνεπής προς το δικό του θεωρητικό σύστημα Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας, δηλαδή δεν επιχειρηματολογεί πάντα στη βάση της ρήξης του με τη Ρικαρδιανή θεωρία, η οποία αντιλαμβάνεται την αξία ως ποσότητα «δαπανώμενης εργασίας». Όπως θα δείξουμε, σε πολλά σημεία του ώριμου έργου του, ο Μαρξ οπισθοχωρεί σε θέσεις του Ρικαρδιανού συστήματος.

Κατά τη γνώμη μας, η Μαρξική Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας δεν συνιστά διόρθωση λαθών ή συγχύσεων της Κλασικής Πολιτικής Οικονομίας, αλλά εγκαινιάζει μια νέα θεωρητική περιοχή, διαμορφώνοντας ένα νέο θεωρητικό αντικείμενο ανάλυσης και ένα νέο «παράδειγμα» (νοούμενο ως σύστημα εννοιών και αιτιακών καθορισμών).

Σε αντίθεση με τη Ρικαρδιανή, η Μαρξική θεωρία της αξίας αποτελεί χρηματική θεωρία. Η αξία ενός εμπορεύματος δεν μπορεί να ορισθεί καθεαυτή, αλλά μόνο μέσω της μορφής εμφάνισής της · δεν μπορεί να ορισθεί ξεχωριστά απ’ όλα τα άλλα εμπορεύματα αλλά μόνο σε σχέση με αυτά, εντός της διαδικασίας ανταλλαγής. Αυτή η σχέση ανταλλακτικών αξιών υλοποιείται μέσω του χρήματος. Στο Μαρξικό σύστημα δεν υπάρχει κάποια άλλη «απτή εκδήλωση» της (αφηρημένης) εργασίας ή κάποια άλλη ποσοτικά προσδιορισμένη μορφή εμφάνισης (ή μέτρησης) της αξίας.

Καθώς το χρήμα αποτελεί τη μοναδική μορφή εμφάνισης της αξίας, οι δύο έννοιες, αξία και χρήμα, δεν ανήκουν στο ίδιο επίπεδο αφαίρεσης. Είναι ασύμμετρες και συνεπώς δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα ποσοτικών συγκρίσεων και μαθηματικών υπολογισμών. Κατά το θεωρητικό σύστημα του Μαρξ το χρήμα (και όχι η αξία) ανήκει στον κόσμο των εμπειρικά απτών και μετρήσιμων κατηγοριών.

O Μαρξ συγκρότησε τις έννοιες με βάση τις οποίες θεμελίωσε τη θεωρητική του ρήξη με τη Ρικαρδιανή θεωρία της αξίας κυρίως στα Χειρόγραφα του 1857-58 (γνωστά ως Grundrisse) , στη Συμβολή στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας (πρώτη έκδοση 1859) και στον 1ο τόμο του Κεφαλαίου (πρώτη έκδοση 1867). Η ίδια θεωρητική προβληματική μπορεί να εντοπιστεί και σε άλλα κείμενα της δεκαετίας του 1860, όπως το Χειρόγραφο 1861-63, ένα μέρος του οποίου εκδόθηκε μεταθανάτια υπό τον τίτλο Θεωρίες της Υπεραξίας, και το Χειρόγραφο 1863-65, το οποίο περιέχει τα προσχέδια του 2ου και 3ου τόμου του Κεφαλαίου, τους οποίους επιμελήθηκε και εξέδωσε ο Ένγκελς, το 1885 και 1894 αντιστοίχως.

Η κατανόηση της ρήξης του Μαρξ με τη Ρικαρδιανή θεωρία της αξίας δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι στο Κεφάλαιο χρησιμοποιείται ένας εξαιρετικά αφηρημένος και κατ’ εξοχήν φιλοσοφικός τρόπος παρουσίασης. Περισσότερο σημαντικό είναι το ότι, στα γραπτά της περιόδου 1861-65, ο Μαρξ αμφιταλαντεύεται σε σχέση με την Κλασική Πολιτική Οικονομία, υποχωρώντας, όπως προαναφέραμε και θα δείξουμε αναλυτικά στην παρούσα μελέτη, στη Ρικαρδιανή θεωρία της αξίας.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι τα οικονομικά έργα του Μαρξ διατυπώνουν δύο ριζικά διαφορετικούς και μεταξύ τους ασύμβατους θεωρητικούς λόγους:

α) Το θεωρητικό σύστημα της Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας, το οποίο αναπτύχθηκε ιδίως στον 1ο τόμο του Κεφαλαίου (και κυρίως στο πρώτο μέρος του), στη Συμβολή στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας του 1859 και στα Grundrisse, και β) Μία εκλεπτυσμένη εκδοχή της Ρικαρδιανής Πολιτικής Οικονομίας της αξίας ως «δαπανώμενης εργασίας», που ανιχνεύεται ιδίως σε σημεία του 3ου τόμου του Κεφαλαίου, όπως στο τμήμα που πραγματεύεται τον «Μετασχηματισμό των αξιών των εμπορευμάτων σε τιμές παραγωγής» και στη θεωρία της «Απόλυτης γαιοπροσόδου», αλλά εμφανίζεται και σε άλλα μέρη των γραπτών του Μαρξ της περιόδου 1861-65. Πρόκειται για θεωρητικό λόγο που έχει επηρεάσει πολλές σύγχρονες προσεγγίσεις και ερμηνείες της Μαρξικής θεωρίας της αξίας.

Αυτό το είδος σχίσματος στο corpus του Μαρξικού οικονομικού έργου αναλύεται στην παρούσα μελέτη από θεωρητική σκοπιά, με βάση την κριτική και συγκριτική ανάγνωση του Μαρξικού κειμένου. Εδώ επισημαίνουμε απλώς ότι η διαφοροποίηση της Μαρξικής από τη Ρικαρδιανή προσέγγιση είναι ζωτικής θεωρητικής σημασίας, δεδομένου ότι επιτρέπει την ερμηνεία κεντρικών στοιχείων του σύγχρονου καπιταλισμού, όπως το χρήμα, η πίστη και η λειτουργία των αγορών κεφαλαίου, που δεν είναι επιτυχώς ερμηνεύσιμα σε Ρικαρδιανή προοπτική. Το ίδιο συμβαίνει με το φαινόμενο των καπιταλιστικών κρίσεων.

Είναι προφανές ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με θεωρητικά ζητήματα τα οποία αφορούν λίγους ειδικούς, συνιστώντας οιονεί σχολαστικές διαμάχες, στερούμενες πρακτικής σημασίας. Στην εν λόγω αντιπαράθεση, η θεωρητική όψη συνδέεται άρρηκτα με την πολιτική, όπως πάγια συμβαίνει με τις διαμάχες γύρω από την έννοια (και τις επιμέρους θεωρητικές έννοιες) του Μαρξισμού.

Εκείνο το οποίο κρίνεται πολιτικά είναι η στάση των θεωρητικών και του μαρξιστικού κινήματος απέναντι στο Μαρξικό έργο. Μέχρι σήμερα --και παρά τις τόσες «ανατροπές», απομυθοποιήσεις και «αποκαθηλώσεις»-- είναι κυρίαρχη η τάση να εμφανίζονται οι αναλύσεις του Μαρξ σαν «ατόφιο ατσάλι». Οι περισσότεροι θεωρητικοί, καίτοι διαφωνούν επί της ουσίας για το «τι όντως είπε ο Μαρξ», επιμένουν ότι το έργο του εμφανίζει άρρηκτη εννοιολογική συνοχή (ενίοτε δε και χρονική συνέχεια).

Οι περισσότεροι είναι βέβαια πρόθυμοι να αναγνωρίσουν και να διορθώσουν δευτερεύουσας σημασίας «αβλεψίες» του Μαρξ. Δέχονται ωστόσο ότι αυτό δεν θίγει την ενότητα της Μαρξικής οικονομικής προσέγγισης, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ο Μαρξ (και κατ’ επέκταση ο Μαρξισμός) ως μια πολιτικώς επαναστατική εκδοχή της Κλασικής Πολιτικής Οικονομίας.

Από την πλευρά μας πιστεύουμε πως πρέπει να εγκαταλειφθεί οριστικά αυτή η αγιογραφική ιδεολογία που ισοδυναμεί με μια «απαγόρευση σκέψης», όπως θα έλεγαν οι Γερμανοί (Denkverbot). Εάν ο Μαρξ σε σημαντικά τμήματα του ώριμου έργου του παραμένει Ρικαρδιανός και εάν αυτό έρχεται σε αντίφαση με τα άλλα μέρη του έργου του που είναι πολύ πιο πρωτότυπα και ερμηνευτικώς ισχυρά, η θεωρία οφείλει να αποδεχθεί και να αναδείξει αυτή την κατάσταση.

Έτσι όχι μόνο απαλλασσόμαστε από τον μύθο για τον Μαρξ ως ένα είδος θεωρητικού «υπερανθρώπου», μύθο που εξέθρεψε τις αγιογραφικές και αυταρχικές ιδεολογίες, αρχής γενομένης από τον σοβιετικό μαρξισμό, αλλά και –κυρίως-- μπορούμε να αντιληφθούμε την ουσία της θεωρητικής παρέμβασης του Μαρξ, αποφεύγοντας τις αντιφάσεις και τον θεωρητικά καταστροφικό πειρασμό τού να εντάξουμε τον Μαρξ στην παράδοση της Κλασικής Πολιτικής Οικονομίας.

Με άλλη διατύπωση, είναι και εδώ αναγκαία η ρήξη με ιδεολογίες και θεωρητικούς φόβους που εξακολουθούν να επικρατούν στη μαρξιστική σκέψη. Ας μας επιτραπεί να χρησιμοποιήσουμε μια αναλογία. Όπως αποτελεί ζωτική ανάγκη για τον Μαρξισμό η πλήρης ρήξη με τον εθνικισμό, καίτοι αυτό προϋποθέτει τη ρήξη όχι μόνο με το αστικό στρατόπεδο αλλά και με απόψεις πολλών μαρξιστών θεωρητικών και σημαντικών τμημάτων του μαρξιστικού κινήματος, εξίσου ζωτική είναι για την οικονομική θεωρία η ρήξη με το εννοιολογικό σύστημα και τα πορίσματα της Κλασικής Πολιτικής Οικονομίας, καίτοι αυτό έχει ως τίμημα την απόρριψη ενός όχι αμελητέου τμήματος αναλύσεων που συναντούμε στο έργο του Μαρξ και σε μεταγενέστερους θεωρητικούς.

Η παρούσα μελέτη είναι αφιερωμένη στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας μέσα από αυτό το πρίσμα.

Στο 1ο μέρος (Αξία και χρήμα) ανασυνθέτουμε αυτό που ορίσαμε ως πρώτο θεωρητικό λόγο, δηλαδή τις αρχές του Μαρξικού θεωρητικού συστήματος της Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε ρήξη με τη Ρικαρδιανή Πολιτική Οικονομία.

Στο 2ο μέρος (Θεωρία της αξίας και ιδεολογία) παρουσιάζουμε τα εννοιολογικά προβλήματα που δημιουργεί για τη θεωρία της ιδεολογίας και των καπιταλιστικών σχέσεων εξουσίας ο τρόπος με τον οποίο ο Μαρξ παρουσιάζει την αξιακή θεωρία του, και ειδικότερα ο τρόπος με τον οποίο εισάγει την έννοια του κεφαλαίου και του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.

Στο 3ο μέρος (Θεωρία της αξίας και τιμές. Οι αμφιταλαντεύσεις του Μαρξ απέναντι στην Κλασική Πολιτική Οικονομία) παρουσιάζουμε κριτικά τις βασικές αναπτύξεις που θεωρούμε ότι διαμορφώνουν τον δεύτερο θεωρητικό λόγο στα γραπτά του Μαρξ, εκείνον δηλαδή που παραμένει προσκολλημένος στην Κλασική παράδοση της Πολιτικής Οικονομίας.

Τέλος, στο 4ο μέρος του βιβλίου (Το κύκλωμα του συνολικού-κοινωνικού κεφαλαίου, το γενικό ποσοστό κέρδους και οι οικονομικές κρίσεις) αξιοποιούμε τα θεωρητικά μας συμπεράσματα από τις προηγούμενες ενότητες, επικεντρώνοντας την προσοχή μας σε ζητήματα όπως η θεωρία των κρίσεων, η οικονομική αστάθεια και το κύκλωμα του συνολικού-κοινωνικού κεφαλαίου, τα οποία σχετίζονται με τη σημερινή οικονομική συγκυρία και με τις σύγχρονες διαμάχες για τη Μαρξική οικονομική θεωρία.

Ο Δημήτρης Δημούλης ευχαριστεί το Πανεπιστήμιο Bandeirante του Σάο Πάολο για την υποστήριξη και την επιχορήγηση του Ερευνητικού Προγράμματος Δίκαιο και Οικονομία. Όλοι οι συγγραφείς εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στους Howard Engelskirchen, Σπύρο Λαπατσιώρα και Δημήτρη Σωτηρόπουλο, που διάβασαν και σχολίασαν αυτό το βιβλίο. Τα λάθη που τυχόν εξακολουθούν να υπάρχουν είναι βεβαίως δικά τους.

Οι συγγραφείς

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜα

1. Εισαγωγή: Σχετικά με το αντικείμενο της «Κριτικής της Πολιτικής

Οικονομίας» του Μαρξ

1. Τα ώριμα οικονομικά έργα του Μαρξ

2. Το θεωρητικό υπόβαθρο: Η Μαρξική θεωρία της Ιστορίας (Ταξική πάλη και τρόποι παραγωγής)

3. Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής ως έννοια-κλειδί για τη μελέτη της

καπιταλιστικής οικονομίας και κοινωνίας 4. Το ζήτημα της θεωρίας της αξίας 5. Το αντικείμενο της Μαρξικής Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας:

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

2. Ο Μαρξ απέναντι στον Ρικάρντο. (Η θεωρία της αξίας του Μαρξ)

1. Εισαγωγή 2. Η «κλασική» ανάγνωση του Μαρξ

3. Η αξία ως σχέση ανταλλαγής 4. Η δομή της επιχειρηματολογίας του Μαρξ

5. Η «αφηρημένη εργασία»

6. Παρέκβαση: «Ουσία» και μορφή εμφάνισης.

Μεθοδολογικές παρατηρήσεις 7. Η αξιακή μορφή και το χρήμα 8. «Ουσία», περιεχόμενο και μορφή της αξίας

3. Χρήμα και κεφάλαιο (Η Μαρξική θεωρία του χρήματος και το κεφαλαιακό κύκλωμα)

1. Η διαμεσολαβούμενη από το χρήμα ανταλλαγή 2. Το χρήμα ως μέτρο (των αξιών), ως μέσο (κυκλοφορίας των εμπορευμάτων)

και ως αυτοσκοπός («χρήμα»)

3. Το χρήμα ως κεφάλαιο

4. Η κριτική του Μαρξ προς την ποσοτική θεωρία του χρήματος 5. Σημείωση για τη σχέση ανάμεσα σε επιτόκιο και κέρδος 6. Η πίστη και το ζήτημα του εμπορευματικού χρήματος

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙα

4. Το πρόβλημα του φετιχισμού του εμπορεύματος 1. Εισαγωγή 2. Από τα φετίχ των «ιθαγενών» στην αλλοτρίωση και στον αντιανθρωπιστικό

Μαρξισμό. Διαδρομές του φετιχισμού

3. Το ζήτημα του φετιχισμού στο Κεφάλαιο του Μαρξ

4. Ιδεολογία, φετιχισμός και πολιτική. Ορισμένα συμπεράσματα

ΜΕΡΟΣ ΙIΙ: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ:

ΟΙ ΑΜΦΙΤΑΛΑΝΤΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞ

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙA

5. Συνολικό-κοινωνικό κεφάλαιο και γενικό ποσοστό κέρδους 1. Ατομικά κεφάλαια και συνολικό-κοινωνικό κεφάλαιο 2. Τιμές παραγωγής, ανταγωνισμός, μέσο κέρδος και μονοπώλιο 3. Η αναπαραγωγή του συνολικού-κοινωνικού κεφαλαίου 4. Ο «μετασχηματισμός» των αξιών σε τιμές παραγωγής

6. Θεωρία της αξίας και γαιοπρόσοδος

(Σμιθ – Ρικάρντο – Μαρξ: Συγκλίσεις και αντιγνωνίες)

1. Εισαγωγή 2. Καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και περιεχόμενο της προσόδου 3. Η λεγόμενη διαφορική πρόσοδος 4. Η λεγόμενη απόλυτη πρόσοδος 5. Συμπεράσματα

ΜΕΡΟΣ ΙV: TO ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ,

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΙΣΕΙς

7. Ο «νόμος της πτωτικής τάσης» του ποσοστού κέρδους 1. Εισαγωγή 2. Η επιχειρηματολογία του Μαρξ

3. Ο «νόμος της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους» ως η μαρξιστική

θεωρία των οικονομικών κρίσεων 4. Η απόρριψη του Μαρξικού «νόμου»

5. «Αποδοτικότητα κόστους» και ποσοστό κέρδους. Μια σημείωση σχετικά με

τις διαμάχες γύρω από τον Μαρξικό «νόμο».

8 H ιστορική μαρξιστική συζήτηση για τις οικονομικές κρίσεις

και η θεωρητική της σημασία 1. Για τον χαρακτήρα της «θεωρίας των κρίσεων» του Μαρξ

2. Οι κρίσεις ως ανισορροπίες ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση:

Μη μαρξιστικές εκδοχές της θεωρίας της υποκατανάλωσης ως κριτικές στην

Κλασική θεωρία 3. Μαρξιστικές εκδοχές της υποκαταναλωτικής θεωρίας Ι: Η ρωσική θεωρητική

σκηνή, 1880-1905

4. Μαρξιστικές εκδοχές της υποκαταναλωτικής θεωρίας ΙΙ: Η θεωρητική σκηνή στις γερμανόφωνες χώρες, 1895-1902

5. Η θεωρητική παρέμβαση του Τουγκάν-Μπαρανόφσκι 6. Θεωρητικές επιπτώσεις από την παρέμβαση του Τουγκάν-Μπαρανόφσκι

7. Η πολεμική του Νικολάι Μπουχάριν προς τη Ρόζα Λούξεμπουργκ: Περιοδικές

κρίσεις υπερπαραγωγής που προκύπτουν από την πάλη των τάξεων 8. Παράρτημα: Ένα υπόδειγμα αναπαραγωγής με «τρίτα πρόσωπα»

9. Συμπεράσματα

9. Για μια μαρξιστική θεωρία των «κρίσεων υπερσυσσώρευσης»

1. Εισαγωγή

2. Εσωτερικοί-αναγκαίοι και εξωτερικοί καθορισμοί 3. Η έννοια της απόλυτης υπερσυσσώρευσης και το ποσοστό κέρδους

4. Παράγοντες που επηρεάζουν την αξιακή (οργανική) σύνθεση του κεφαλαίου 5. Η διευρυνόμενη καπιταλιστική αναπαραγωγή και ο υπερπροσδιορισμός της από την πάλη των τάξεων

10. Επίλογος: Για τον χαρακτήρα της Μαρξικής θεωρίας: Ο «Ρικαρδιανός Μαρξισμός» και ο ρόλος του Φ. Ένγκελς

Βιβλιογραφία
 
< Προηγ.   Επόμ. >
Θέσεις, τριμηνιαία επιθεώρηση, 36ο έτος (1982-2018), εκδόσεις Νήσος, (Σαρρή 14, 10553, Αθήνα, τηλ-fax: 210-3250058)
Το περιεχόμενο διατίθεται ελεύθερα για μη εμπορικούς σκοπούς, υπό τον όρο της παραπομπής στην αρχική του πηγή