Κατεβάστε το βιβλίο στον υπολογιστή σας:

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τη σύγχρονη Οικονομική Θεωρία (Νεοκλασική Θεωρία και σύγχρονη Μικροοικονομική, Κεϊνσιανή Θεωρία και σύγχρονη Μακροοικονομική, Μαρξική Οικονομική Θεωρία), διερευνώντας παράλληλα την εννοιολογική και επιστημολογική θεμελίωση κάθε μιας από τις διαφορετικές αυτές Σχολές οικονομικής σκέψης.

Η Πολιτική Οικονομία, όπως και οι άλλες κοινωνικές επιστήμες, δεν αποτελεί ένα ενοποιημένο θεωρητικό σύστημα, κατ' αντιστοιχία με τις φυσικές επιστήμες ή τα μαθηματικά. Αντίθετα αποτελεί μια σχισματική επιστήμη, με την έννοια ότι διαμορφώνονται στο εσωτερικό της διαφορετικές (και κατά κανόνα αντιμαχόμενες) θεωρητικές Σχολές, που κάθε μία οικοδομείται σε αναφορά με ένα ξεχωριστό θεωρητικό αντικείμενο και ένα ιδιαίτερο σύστημα εννοιών. Μάλιστα, αυτή η σχισματικότητα επιτρέπει να «λαθροβιούν» στις παρυφές των θεωρητικών Σχολών «κοινές» (επιστημονικά χυδαίες) προσεγγίσεις, οι οποίες ορίζουν τα οικονομικά μεγέθη και τις οικονομικές έννοιες δια του εαυτού τους.

Το κατά πόσο η κάθε μια από τις σύγχρονες Σχολές της Πολιτικής Οικονομίας μπορεί να ερμηνεύσει αποτελεσματικά τα οικονομικά φαινόμενα, και σε ποιο βαθμό τα θεωρητικά συμπεράσματά της ή τα πορίσματά της για την ακολουθητέα οικονομική πολιτική είναι συμβατά με εκείνα των άλλων σύγχρονων Σχολών, αποτελεί επίσης αντικείμενο διερεύνησης του παρόντος βιβλίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝα

ΜΕΡΟΣ Α: ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΧΟΛΕΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑς............

1.1 Το επιστημονικό αντικείμενο ως θεωρητική έννοια .. .......

1.2 Η Κλασική Πολιτική Οικονομία: Adam Smith .. .

1.3 Θεωρητικές αντιφάσεις στο έργο του Adam Smith:

Δύο εκδοχές της θεωρίας της αξίας .. ..............

1.4 Οι νεώτερες Σχολές Οικονομικής Θεωρίας: Διαμόρφωση νέων

θεωρητικών αντικειμένων και συστημάτων εννοιών .. .....

1.4.1 H ρικαρδιανή θεωρία της αξίας και η αποσύνθεση

της Κλασικής Σχολής............

1.4.2 Αλλαγή θεωρητικού αντικειμέου και επιστημονικού «παραδείγματος» Ι:

Υποκειμενικό όφελος και Νεοκλασική Σχολή............

1.4.3 Αλλαγή θεωρητικού αντικειμένου και επιστημονικού «παραδείγματος» ΙΙ:

H αξία ως κοινωνική σχέση και ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής (Καρλ Μαρξ) .........

1.5 Συμπερασματικές παρατηρήσεις .. ....

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1 Εισροές και εκροές της (καπιταλιστικής) διαδικασίας παραγωγής .. ....

2.2 Ροές και αποθέματα ..

2.3 Αρχικό και τελικό απόθεμα μέσων παραγωγής, ενδιάμεσες εισροές .. .

2.4 Ακαθάριστο και Καθαρό Προϊόν, ενδιάμεσες εκροές

και Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής .. .........

2.5 Η διανομή του Καθαρού Προϊόντος και η απόσβεση .. ........

2.6 Ονομαστικός και πραγματικός μισθός, ακαθάριστη επένδυση:

Η αναπαραγωγή της διαδικασίας παραγωγής .. .....

ΜΕΡΟΣ Β: Η ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

3.1. Στοιχεία για το γενικό θεωρητικό πλαίσιο της μικροοικονομικής - νεοκλασικής θεωρίας ...........

3.2. Πρώτες βασικές έννοιες για την κατανόηση της μικροοικονομικής θεωρίας ..

3.2.1. Το οικονομικό πρόβλημα και το αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης .............

3.2.2. Παραγωγικές δυνατότητες και κόστος ευκαιρίας........

3.2.3. Ποιος αποφασίζει και συντονίζει τι, πώς και για ποιον;............

1.3. Προσφορά και ζήτηση· αρχική θεώρηση..

3.3.1. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης...

3.3.2. Έχουν όλα τα αγαθά τιμές;..........

3.3.3. Η αγορά.........

1.4. Η ζήτηση των αγαθών.

3.4.1. Η ζητούμενη ποσότητα.

3.4.2. Η καμπύλη ζήτησης της αγοράς και ο νόμος της ζήτησης........

3.4.3. Άλλοι, πλην της τιμής, προσδιοριστικοί παράγοντες της ζητούμενης ποσότητας .......

3.5. Η ελαστικότητα ζήτησης...........

3.5.1. Τοξοειδής ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή..

3.5.2. Σημειακή ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή...

3.5.3. Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή και συνολική δαπάνη

3.5.4. Ειδικές και μη ειδικές περιπτώσεις ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή ......

3.5.5. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή ......

3.5.6. Άλλες ελαστικότητες ζήτησης....

1.6. Η προσφορά των αγαθών............

3.6.1. Η προσφερόμενη ποσότητα.........

3.6.2. Η καμπύλη προσφοράς της αγοράς και ο νόμος της προσφοράς

3.6.3. Άλλοι, πλην της τιμής, προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφερόμενης ποσότητας

3.7. Η ελαστικότητα προσφοράς...........

3.7.1. Τοξοειδής και σημειακή ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή ......

3.7.2. Ειδικές και μη ειδικές περιπτώσεις ελαστικότητας προσφοράς ως προς την τιμή ......

3.7.3. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ελαστικότητας προσφοράς ως προς την τιμή ......

1.8. Η ισορροπία.

3.8.1. Η έννοια της ισορροπίας.............

3.8.2. Η ισορροπία της προσφοράς και της ζήτησης και το ερώτημα της σταθερότητας του σημείου ισορροπίας ............

3.9. Μετατοπίσεις των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς............

3.9.1. Οικονομικά αποτελέσματα μετατοπίσεων της καμπύλης ζήτησης ..............

3.9.2. Οικονομικά αποτελέσματα μετατοπίσεων της καμπύλης προσφοράς ..........

3.9.3. Μετατοπίσεις καμπυλών και μετακινήσεις κατά μήκος των καμπυλών ............

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗς....

4.1. Η συμπεριφορά του καταναλωτή...............

4.1.1. Η σημασία της..............

4.1.2. Οι δυο θεωρίες..............

4.2. Η θεωρία της απόλυτης χρησιμότητας......

4.2.1. Οι βασικές υποθέσεις...

4.2.2. Η συνολική χρησιμότητα και η καμπύλη συνολικής χρησιμότητας, η οριακή χρησιμότητα και η καμπύλη οριακής χρησιμότητας ..............

4.2.3. Ο νόμος της φθίνουσας οριακής χρησιμότητας..........

4.2.4. Φθίνουσα οριακή χρησιμότητα και ισορροπία του καταναλωτή

4.2.5. Η καμπύλη ζήτησης και το πλεόνασμα του καταναλωτή..........

4.3. Η θεωρία της τακτικής χρησιμότητας.......

4.3.1. Οι επιλογές του καταναλωτή.......

4.3.2. Η έννοια των καμπυλών αδιαφορίας και ο χάρτης αδιαφορίας..

4.3.3. Ιδιότητες των καμπυλών αδιαφορίας και η αρχή του φθίνοντος οριακού λόγου υποκατάστασης ........

4.3.4. Ειδικές περιπτώσεις καμπυλών αδιαφορίας................

4.3.5. Καλύπτονται όλες οι εκδοχές της συμπεριφοράς του καταναλωτή μέσω των καμπυλών αδιαφορίας; .......

4.3.6. Γραμμή καταναλωτικών δυνατοτήτων και ισορροπία του καταναλωτή ........

4.3.7. Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των συνθηκών ισορροπίας του καταναλωτή στη θεωρία της απόλυτης και της τακτικής χρησιμότητας; ......

4.3.8. Και όταν το αγαθό Χ είναι θαλαμηγοί;.......

4.3.9. Ισορροπία του καταναλωτή, λύση γωνίας και κυρτότητα..........

4.3.10. Το σύνθετο αγαθό.......

4.3.11. Μεταβολές του εισοδήματος και της ισορροπίας του καταναλωτή· καμπύλη εισοδήματος-κατανάλωσης.........

4.3.12. Καμπύλη εισοδήματος-κατανάλωσης και καμπύλη Engel.......

4.3.13. Μεταβολές των τιμών και της ισορροπίας του καταναλωτή· καμπύλη τιμής-κατανάλωσης ............

4.3.14. Καμπύλη τιμής-κατανάλωσης και καμπύλη ζήτησης του καταναλωτή ........

4.3.15. Αποτέλεσμα υποκατάστασης και εισοδηματικό αποτέλεσμα..

4.3.16. Αποτέλεσμα υποκατάστασης, εισοδηματικό αποτέλεσμα και παράδοξο Giffen .

4.3.17. Επίμετρο......

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗς...

5.1. Θεωρία παραγωγής......

5.1.1. Παραγωγή και συνάρτηση παραγωγής........

5.1.2. Βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδος παραγωγής..............

5.1.3. Βραχυχρόνια περίοδος παραγωγής και καμπύλη συνολικού προϊόντος της επιχείρησης· πρώτη προσέγγιση...........

5.1.4. Μέσο και οριακό προϊόν της εργασίας.....

5.1.5. Συνολικό προϊόν, μέσο και οριακό προϊόν της εργασίας και οι τρεις φάσεις της βραχυχρόνιας περιόδου παραγωγής ...

5.1.6. Ο «νόμος των φθινουσών αποδόσεων»......

5.1.7. Μακροχρόνια περίοδος παραγωγής· η έννοια των καμπυλών ίσου προϊόντος και ο χάρτης των καμπυλών ίσου προϊόντος .

5.1.8. Ιδιότητες των καμπυλών ίσου προϊόντος και η αρχή του φθίνοντος οριακού λόγου τεχνικής υποκατάστασης.....

5.1.9. Υποκατάσταση των εισροών και οριακό προϊόν......

5.1.10. Δυο ειδικές περιπτώσεις καμπυλών ίσου προϊόντος..............

5.1.11. Καμπύλες οριοθέτησης της παραγωγής και οικονομική περιοχή της παραγωγής ..

5.1.12. Αποδόσεις κλίμακας.................

5.2. Θεωρία κόστους παραγωγής.....

5.2.1. Το περιεχόμενο της έννοιας κόστος παραγωγής στην οικονομική επιστήμη ...........

5.2.2. Γραμμή ίσου κόστους και ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους παραγωγής· μακροχρόνια περίοδος παραγωγής .............

5.2.3. Ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους παραγωγής και κυρτότητα .........

5.2.4. Μεγιστοποίηση του συνολικού προϊόντος για δεδομένο συνολικό κόστος παραγωγής ...........

5.2.5. Μεταβολή της χρηματικής δαπάνης· γραμμή επέκτασης της παραγωγής ........

5.2.6. Η καμπύλη μακροχρόνιου συνολικού κόστους........

5.2.7. Οι καμπύλες μακροχρόνιου μέσου και οριακού κόστους........

5.2.8. Μακροχρόνιο μέσο κόστος και αποδόσεις κλίμακας..............

5.2.9. Βραχυχρόνια περίοδος παραγωγής· σταθερό και μεταβλητό κόστος

5.2.10. Η καμπύλη βραχυχρόνιου συνολικού κόστους.......

5.2.11. Οι καμπύλες βραχυχρόνιου μέσου και οριακού κόστους.......

5.2.12. Μέσο μεταβλητό κόστος και μέσο προϊόν της εργασίας, βραχυχρόνιο οριακό κόστος και οριακό προϊόν της εργασίας.....

5.2.13. Μακροχρόνιο κόστος και εναλλακτικές επιλογές βραχυχρόνιου κόστους .............

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑς............ +++

6.1. Προοίμιο....

6.2. Ο τέλειος ανταγωνισμός...........

6.2.1. Τα χαρακτηριστικά του τέλειου ανταγωνισμού........

5.2.2. Το συνολικό, μέσο και οριακό έσοδο της επιχείρησης στον τέλειο ανταγωνισμό .........

6.2.3. Ισορροπία και κέρδος της επιχείρησης στην τελείως ανταγωνιστική αγορά στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής .......

6.2.4. Αν P = MR £ SAC τι θα κάνει η επιχείρηση στη βραχυχρόνια περίοδο; ............

6.2.5. Η ισορροπία της επιχείρησης του τέλειου ανταγωνισμού στη μακροχρόνια περίοδο παραγωγής .

6.3 Το μονοπώλιο.............

6.3.1. Τα χαρακτηριστικά και οι συνθήκες ύπαρξης του μονοπωλίου

6.3.2. Η καμπύλη ζήτησης για το προϊόν της μονοπωλιακής επιχείρησης ......

6.3.3. Η ισορροπία της μονοπωλιακής επιχείρησης..........

6.4. Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός...............

6.4.1. Τα χαρακτηριστικά του μονοπωλιακού ανταγωνισμού............

6.4.2. Η ισορροπία της επιχείρησης του μονοπωλιακού ανταγωνισμού ............

6.5. Το ολιγοπώλιο...........

6.5.1. Τα χαρακτηριστικά του ολιγοπωλίου........

6.5.2. Καμπτόμενη καμπύλη ζήτησης και ισορροπία της ολιγοπωλιακής επιχείρησης ......

ΜΕΡΟΣ Γ: ΚΕΪΝΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΖΗΤΗΣΗΣ.......

7.1 Μία εισαγωγή ιστορικού χαρακτήρα..............

7.1.1. Σύντομη παρουσίαση του νόμου του Σαι...........

7.1.2. Η αμφισβήτηση του νόμου του Σαι......

7.1.3. Η απάντηση στην αμφισβήτηση............

7.2. Ο Κέινς και η ενεργός ζήτηση........

7.2.1. Μία παρουσίαση της αρχής της ενεργού ζήτησης

7.2.1.1. Η συνολική προσφορά.......

7.2.1.2. Βασικά σημεία για την ενεργό ζήτηση.............

7.2.2. Εννοιολογικές διευκρινήσεις και μερικοί ορισμοί..

7.2.3. Η συνολική ζήτηση...

7.2.3.1. Η οριακή διάθεση για κατανάλωση..

7.2.3.2. Η συνάρτηση κατανάλωσης - συνολικού εισοδήματος..

7.2.3.3. Η μέση διάθεση για κατανάλωση......

7.2.4. Ο προσδιορισμός του εισοδήματος ισορροπίας.....

7.2.5. Η ανατροπή του νόμου του Σαί

7.2.5.1. Αγορά εργασίας και μισθός

7.2.5.2. Συμπεράσματα και προεκτάσεις.......

7.2.6. Η μεταβολή της συνολικής ζήτησης και του εισοδήματος....

7.2.7. Ο χρόνος ή η σημασία του συμβολισμού.............

7.2.8. Ο πολλαπλασιαστής...

7.2.8.1. Η λειτουργία του πολλαπλασιαστή...

7.2.8.2. Η σχέση με την οριακή διάθεση για κατανάλωση..........

7.2.8.3. Η σχέση με την μέση διάθεση για κατανάλωση.............

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ............

8.1 Κλειστή οικονομία χωρίς κράτος.............

8.1.1. Υπολογισμός του ΑΕΠ μέσω προστιθέμενης αξίας.........

8.1.2. Το ΑΕΠ ως εισόδημα............

8.1.3. Το ΑΕΠ ως συνολική δαπάνη

8.1.4 Επένδυση και Αποταμίευση...

8.2 Κλειστή οικονομία με δημόσιο τομέα........

8.3 Ανοικτή οικονομία με δημόσιο τομέα.........

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ........

9.1 Η καταναλωτική δαπάνη...

9.2 Η επενδυτική δαπάνη........

9.2.1 Πάγιο κεφάλαιο και αποθέματα.

9.2.2 Επενδύσεις και επιτόκιο.............

9.2.2.1 Υπολογισμός της παρούσας αξίας.....

9.2.2.2 Η οριακή απόδοση του κεφαλαίου.....

9.2.2.3 Η συνάρτηση της επενδυτικής δαπάνης............

9.3 Το επιτόκιο και η αγορά χρήματος...

9.3.1 Η αγορά χρήματος. Εισαγωγικά

9.3.2. Η Προσφορά Χρήματος.........

9.3.2.1 Ο Λόγος Διαθεσίμων - Καταθέσεων

9.3.2.2. Νομισματική Βάση Και Πολλαπλασιαστής Χρήματος

9.3.2.3 Η Κεντρική τράπεζα και η προσφορά χρήματος...........

9.3.2.3.α Υποχρεωτικά διαθέσιμα..............

9.3.2.3.β Το προεξοφλητικό επιτόκιο..........

9.3.2.3.γ Πολιτική ανοικτής αγοράς............

9.3.2.3.δ. Διαχείριση χρέους και χρηματοδότηση ελλειμμάτων.

9.3.3 Για το χρηματικό επιτόκιο.........

9.3.4 Η ζήτηση χρήματος...

9.3.5 Οι περιορισμοί στην πτώση του επιτοκίου..............

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IS - LM...........

10.1 Εισαγωγικά......

10.2. Η Καμπύλη IS.............

10.2.1 Η Συνολική Δαπάνη Ξανά.....

10.2.2 Αλγεβρική Έκφραση της IS..

10.2.3 Για την κλίση της καμπύλης IS............

10.2.4 Η Θέση της Καμπύλης IS.....

Η μετατόπιση της καμπύλης IS

10.2.5 Σημεία Εκτός της Καμπύλης IS............

10.3. Η Καμπύλη LM.............

10.3.1 Η Ζήτηση Χρήματος Και η Καμπύλη LM............

10.3.2 Κλίση της LM.........

10.3.3 Θέση της Καμπύλης LM......

10.3.4 Σημεία Εκτός της Καμπύλης..............

10.4. Το Διάγραμμα IS - LM.

10.4.1 Η αλγεβρική έκφραση του σημείου ισορροπίας.

10.4.2 Στοιχεία Κριτικής Στο Υπόδειγμα IS -LM............

10.5. Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική

10.5.1 Δημοσιονομική Πολιτική.......

10.5.1.1 Αύξηση των δημοσίων δαπανών..

10.5.1.2 Η εξασθένιση του πολλαπλασιαστή............

10.5.1.3 Η εκτόπιση του ιδιωτικού τομέα.....

10.5.2 Νομισματική Πολιτική............

10.5.3 Συνδυασμός Πολιτικών.........

10.6. Επέκταση Του Υποδείγματος.......

ΜΕΡΟΣ Δ: Η ΜΑΡΞΙΚΗ «ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»............

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑς.............

11.1 Εισαγωγή.............

11.2 Η «κλασική» ανάγνωση του Μαρξ....

11.3 Η αξία ως σχέση ανταλλαγής...........

11.4 Η δομή της επιχειρηματολογίας του Μαρξ .....

11.5 Η «αφηρημένη εργασία» ...

11.6 Παρέκβαση: «Ουσία» και μορφή εμφάνισης.....

11.7 Η αξιακή μορφή και το χρήμα...........

11.7.1 «Η απλή, μεμονωμένη ή τυχαία μορφή της αξίας»...........

11. 7.2 Ολική ή ανεπτυγμένη, γενική και χρηματική

μορφή της αξίας................

11.8 Συμπεράσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ........

12.1 Η διαμεσολαβούμενη από το χρήμα ανταλλαγή......

12.2 Το χρήμα ως μέτρο (των αξιών), ως μέσο (κυκλοφορίας των εμπορευμάτων)

και ως αυτοσκοπός («χρήμα»)............

12.3 Το χρήμα ως κεφάλαιο...............

12.3.1 Ένα ζήτημα μεθοδολογίας..............

12.3.2 Η έννοια του κεφαλαίου και η προέλευσή του εκ της υπεραξίας...

12.4 Ποσοτική θεωρία του χρήματος;

12.4.1 Περιγραφή της ποσοτικής θεωρίας 12.4.2 Οι μη-μαρξιστικές κριτικές προς την ποσοτική θεωρία..............

12.4.3 Η προσέγγιση του Μαρξ στο πλαίσιο της θεωρίας της «απλής εμπορευματικής παραγωγής» .........

12.4.4 Το χρήμα ως κεφάλαιο και η ποσοτική θεωρία.............

12.5 Το χρήμα (πρέπει να) αποτελεί εμπόρευμα;...............

12.5.1 Η αναπτυγμένη ανάλυση του Μαρξ...............

12.5.2 Παράρτημα: Σχετικά με τις αντιφάσεις της

Κλασικής προσέγγισης.....

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΣΥΝΟΛΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ...........

13.1 Η έννοια του συνολικού-κοινωνικού κεφαλαίου και το μέσο κέρδος 13.1.1 Ατομικό και συνολικό-κοινωνικό κεφάλαιο 13.1.2 Συνολικό κεφάλαιο, ανταγωνισμός, τιμές παραγωγής,

μέσο κέρδος και μονοπώλια....

13.2 Η αναπαραγωγή του συνολικού-κοινωνικού κεφαλαίου....

13.3 Ο «μετασχηματισμός» των αξιών σε τιμές παραγωγής......

13.3.1 Η προσέγγιση του Μαρξ και η «ορθή λύση» του von Bortkiewicz....

13.3.2 Τα Νεορικαρδιανά γραμμικά συστήματα παραγωγής

και η Νεορικαρδιανή κριτική προς τη Μαρξική θεωρία της αξίας....

13.4 Ο «νόμος της πτωτικής τάσης» του ποσοστού κέρδους......

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: H ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ..............

14.1 Εισαγωγή..

14.2 Το θεωρητικό πλαίσιο που έθεσε ο Μαρξ..........

14.3 Η ιστορική Μαρξιστική θεωρητική συζήτηση σχετικά με το χαρακτήρα

των οικονομικών κρίσεων (1900-1937)........

14.3.1 Η υποκαταναλωτική θεωρία των «ορθόδοξων» γερμανών Μαρξιστών..

14.3.2 Η κριτική του Τουγκάν-Μπαρανόφσκι..

14.3.3 Η αντεπίθεση των οπαδών της υποκατανάλωσης.

Η Ρόζα Λούξεμπουργκ........

14.3.4 Οι θεωρητικοί της Γ΄ Διεθνούς: Η παρέμβαση του Μπουχάριν......

14.3.5 Από τη θεωρία της υποκατανάλωσης στη θεωρία

της «κατάρρευσης» του καπιταλισμού...............

14.3.6 Οι κρίσεις ως έκφραση της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους..

14.3.7 Σύντομες παρατηρήσεις για ορισμένα χαρακτηριστικά των

ιστορικών μαρξιστικών προσεγγίσεων...............

14.4 Η θεωρία της υπερσυσσώρευσης........

14.4.1 Η έννοια της «απόλυτης» υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου ...

14.4.2 Η μέθοδος ανάλυσης ........

14.4.3 Οικονομία στη χρησιμοποίηση σταθερού κεφαλαίου....

14.5 Συμπεράσματα ...

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Δ:

ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΜΑΡΞΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑς..............

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕς..........


Εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤA Εμμ. Μπενάκη 59, 10681 Αθήνα, τηλ. 3891820 - fax 3836658

Διευθυντής σειράς Γιάννης Μηλιός

Γιάννης Μηλιός, Γιώργος Οικονομάκης, Σπύρος Λαπατσιώρας

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση